از سناباد:
انتهای سناباد 58، شماره 111

از فلسطین:
انتهای فلسطین 21 به سمت سلمان فارسی

از راهنمایی:
خیابان سلمان فارسی، نبش تقاطع شیرین

تلفن: 051.38440955
پست الکترونیک:
info@myLA.ir

برای مشاهده آدرس در Google Maps اینجا کلیک کنید